Pronajímatel je osoba, která pronajímá své prostory k bydlení či komerčnímu využití. Nájemce je osoba, která si za nájemné nemovitost pronajímá. Nájemce má právo poskytnout pronajatou nemovitost nebo její část podnájemci, pokud s tím pronajímatel souhlasí.

Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele, skončení nájmu před dobou určitou

Komentáře: 0

Když vlastníte nemovitost, kterou nevyužíváte k bydlení, nevyplatí se Vám udržovat ji prázdnou.  V takových případech může být výhodnou volbou pronájem. Může Vám zajistit pasivní příjem v podobě nájmu. Buďte však obezřetní a nastudujte si práva a povinnosti, abyste se vyhnuli nejčastějším rizikům.

 

Pronajímatel je osoba, která pronajímá své prostory k bydlení či komerčnímu využití. Nájemce je osoba, která si za nájemné nemovitost pronajímá. Nájemce má právo poskytnout pronajatou nemovitost nebo její část podnájemci, pokud s tím pronajímatel souhlasí.
Pronajímatel je osoba, která pronajímá své prostory k bydlení či komerčnímu využití. Nájemce je osoba, která si za nájemné nemovitost pronajímá. Nájemce má právo poskytnout pronajatou nemovitost nebo její část podnájemci, pokud s tím pronajímatel souhlasí.

 


Kdo je pronajímatel, nájemce a kdo podnájemce?

Pronajímatel je osoba, která pronajímá své prostory k bydlení či komerčnímu využití. Nájemce je osoba, která si za nájemné nemovitost pronajímá. Nájemce má právo poskytnout pronajatou nemovitost nebo její část podnájemci, pokud s tím pronajímatel souhlasí.


Pronajímatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba, jako např. obchodní společnost, družstvo, obec či stát. Pokud jde o společný nájem, nemusí být pronajímatelem pouze jedna osoba.

 

Mezi práva pronajímatele řadíme právo:

 • žádat řádné a včasné placení nájmu
 • požadovat poplatek z prodlení za opožděné plnění
 • chtít po nájemci, aby prováděl běžné opravy a údržbu bytu na svoje náklady
 • dát nájemci výpověď z důvodů stanovených zákonem

 

Za povinnosti pronajímatele považujeme povinnost:

 • předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání
 • zajistit nájemci plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu
 • platit daně z pronájmu dané nemovitosti

 

Nájemce užívá pronajatou věc za předpokladu, že tak bylo stanoveno ve smlouvě, a musí ji užívat takovým způsobem, na němž se písemně dohodl s pronajímatelem. 

 

Mezi práva nájemce řadíme právo:

 • užívat nejen byt, ale také společné prostory a zařízení domu
 • požadovat od pronajímatele provedení oprav v bytě, které je povinen nést pronajimatel
 • uzavřít smlouvu o podnájmu bytu, pokud se dohodne s pronajímatelem

 

Za povinnosti nájemce považujeme povinnost:

 • platit nájemné pronajímateli řádně a včas
 • provádět drobné opravy a hradit náklady, které jsou spojené s běžnou údržbou pronajatého bytu
 • odstranit závady a poškození, které nájemce způsobil
 • nést odpovědnost za způsobenou škodu
 • zdržet se stavebních úprav a jiných podstatných změn v bytě bez souhlasu pronajímatele

 

Podnájemce má mnohem menší práva než nájemce. Jeho vztah s nájemcem upravuje podnájemní smlouva. Souhlasí-li pronajímatel, může nájemce zřídit třetí osobě k věci užívací právo, ideálně v písemné formě. Vypovědět podnájem pak může podnájemce bez uvedení důvodu, pokud se s nájemcem nedohodne jinak. Podnájem však končí nejpozději zánikem nájmu.

 

Skončení nájmu

 

Nájem, který je sjednaný na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Nebo může pronajímatel vypovědět nájem na dobu určitou před uplynutím sjednané doby, v případě že:

 

a) nájemce užívá nebytový prostor v rozporu se smlouvou

b) nájemce je o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem

c) nájemce, který na základě smlouvy má poskytovat pronajímateli na úhradu nájemného určité služby, tyto služby neposkytuje řádně a včas

d) nájemce nebo osoby, které s ním užívají nebytový prostor, přes písemné upozornění hrubě porušují klid nebo pořádek

e) užívání nebytového prostoru je vázáno na užívání bytu a nájemci byla uložena povinnost byt vyklidit

f) bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby, jež brání užívání nebytového prostoru

g) nájemce přenechá nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu pronajímatele

h) jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti vydané oprávněné osobě podle zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd

i) jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti převedené původnímu vlastníkovi podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

j) nájemce změnil v provozovně předmět podnikání bez předchozího souhlasu pronajímatele (§ 5 odst. 4)

 

Problematiku nájemného a nájemní smlouvy, stejně jako ukončení nájmu řeší Občanský zákoník, Zákon č. 89/2012 Sb. – Oddíl 3 – Nájem.

 

 

Zdroj:

https://www.idnes.cz/bydleni/stavba/najemni-smlouva.A140917_105431_stavba_web

https://www.mesec.cz/zakony/obcansky-zakonik-2014/f4585909/

 

Nabídka nemovitostí

Nové články