money-gc59dd7710_1280

Kauce při pronajímání bytu, k čemu slouží a jak je to s jejím vrácením?

Komentáře: 0

 

Jistota, dříve označovaná jako kauce, je zvláštní formou zajištění pohledávky pronajímatele vůči nájemci. Pronajímatel ji může požadovat pouze v případě, že se s nájemcem dohodne. Sjednává se v rámci samotné nájemní smlouvy, nebo ji lze sjednat i samostatně.

 

Její výše je stanovena na maximálně trojnásobek měsíčního nájmu na základě novely č. 460/2016 Sb. občanského zákoníku s účinností od 28. února 2017, kdy došlo ke snížení nejvyšší možné jistoty pro zajištění nájmu ze šestinásobku na polovinu. Taktéž se zjednodušil způsob výpočtu maximální výše jistoty, kdy nejsou do maximální výše jistoty započítány zálohy na tzv. služby spojené s užíváním bytu.

 

 


K čemu slouží kauce při pronajímání bytů?

Kauce (jistota) při pronajímání bytů slouží pronajímateli jako určitá záruka, že nájemce řádně a včas bude plnit své povinnosti plynoucí z nájemního vztahu. Kauce je tak zpravidla využita na pokrytí případných škod způsobených nájemcem nebo na úhradu dlužného nájmu.

 


Výhody jistoty při pronájmu bytu

Jistota je užitečným a vhodným nástrojem v rukou pronajímatele, který se tak může účinně bránit případnému nezákonnému postupu nájemce.

 

  • chrání zájmy pronajímatele i nájemce
  • snižuje riziko poškození majetku
  • poškození majetku nemusí pronajímatel hradit z vlastních zdrojů
  • jistotou uhradíte dluh na nájmu
  • při vyčerpání jistoty na poškozený majetek nebo dluhy můžete požádat znovu o její navýšení

 

Zánik nájmu – vrácení jistoty s úroky

 

Dle § 2254 odst. 2 občanského zákoníku musí pronajímatel při skončení nájmu vrátit složenou jistotu nájemci. Přičemž si započte vše, co mu nájemce z nájmu dluží a započítá dané opravy. Nájemce má při ukončení nájemní smlouvy právo na výplatu úroků z jistoty (za dobu od jejího poskytnutí až do vrácení) ve výši zákonné sazby. Výše úroků se doporučuje sjednat již v nájemní smlouvě. Nejsou-li úroky stanoveny, platí pronajímatel obvyklé úroky požadované za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídle pronajímatele v době uzavření smlouvy.

 

Samotnou výši jistiny si sjednejte již v nájemní smlouvě. V ideálním případě zde uveďte i právní osud jistiny, tedy v jakých případech může být z jistiny čerpáno a za jakých podmínek bude jistina nájemci vrácena. Nezapomeňte uvést i termín vrácení jistiny.

 

Pronajímatel si jistinu nesmí ponechat z důvodu běžného opotřebení při běžném užívání bytu. Za takové vady a opotřebení odpovídá majitel a jejich opravu tedy nesmí hradit z jistiny nájemce.

 

 

Zdroj:

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=460&r=2016

https://www.estav.cz/cz/9614.kauce-neboli-jistota-u-najemniho-bydleni-komu-patri-a-jak-vysoka-muze-byt

https://www.kurzy.cz/zakony/89-2012-obcansky-zakonik/paragraf-2254/

Nabídka nemovitostí

Nové články