house-g97955d503_1920

Jaký je rozdíl mezi věcným břemenem a zástavním právem?

Komentáře: 0

Věcné břemeno a zástavní právo se zapisují do katastru nemovitostí. Pokud kupujete nějakou nemovitost, pečlivě si na výpisu z katastru zkontrolujte záznamy o cizích právech, protože zástavní právo či věcné břemeno prodejem nemovitosti nezaniká a oprávněné osoby tak můžou svá práva vůči Vám uplatňovat.

 

Věcné břemeno a zástavní právo jsou věcná práva. Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného. Vlastník je tak povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat či dát. Zástavní právo slouží k zajištění dluhu pro případ, že dlužník nebude včas a řádně své závazky plnit.
Věcné břemeno a zástavní právo jsou věcná práva. Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného. Vlastník je tak povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat či dát. Zástavní právo slouží k zajištění dluhu pro případ, že dlužník nebude včas a řádně své závazky plnit.

 


Co je věcné břemeno a zástavní právo na nemovitost a jaký je mezi nimi rozdíl?

Věcné břemeno a zástavní právo jsou věcná práva. Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného. Vlastník je tak povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat či dát. Zástavní právo slouží k zajištění dluhu pro případ, že dlužník nebude včas a řádně své závazky plnit.


Kde zjistit informace o věcném břemenu?

Informace o věcném břemenu zjistíte na Katastru nemovitostí. Dohledáte je v listu vlastnictví v části B a C, kde zjistíte, zda nemovitost, o kterou máte zájem, je nebo není nějakým druhem věcného břemene zatížena. V části B bývají uvedena věcná břemena uzavřená ve prospěch vlastníka nemovitosti. Může jím být například právo přístupu k nemovitosti přes cizí pozemek. V části C bývají uvedena věcná břemena, která omezují vlastnická práva. Jedná se většinou o právo na dožití určité osoby v domě nebo možnost využívat vaši studnu.

Kde zjistit informace o zástavním právu?

Informace o zástavním právu zjistíte taktéž na Katastru nemovitostí na tzv. listu vlastnictví. Budou zde uvedeny dluhy „váznoucí“ na nemovitosti, nejčastěji se zde setkáte s právy zástavními a exekucemi. Informace o exekuci můžete získat přímo od vymáhajícího exekutora, ten Vám sdělí číslo exekuce, výši dluhu i jaký Exekutorský úřad peníze vymáhá. K těmto krokům však potřebujete součinnost majitele nemovitosti.

Na co si dát pozor u věcných břemen?

Pokud kupujete nemovitost, zaměřte se nejenom na již existující věcná břemena, která se vztahují k nemovitosti, kterou jste si vyhlédli. Nemá-li totiž Váš soused zřízené a zapsané věcné břemeno pro váš prospěch, může to pro vás do budoucna znamenat velký problém. Jako příklad si uveďme vodovod, který vede přes pozemek souseda a je na něj napojena Vámi vybraná nemovitost. V případě opravy daného vodovodu není soused povinen vás na svůj pozemek pustit. Nezajímejte se jen proto o věcná břemena, která aktuálně existují a vztahují se přímo k vyhlédnuté nemovitosti, ale předpokládejte a zjišťujte veškeré informace pro vaši jistotu a klidné spaní.

Na co si dát pozor u zástavních práv?

Pokud kupujete nemovitost se zástavním právem, dejte si pozor na další možné „zapadlé dluhy“ a dostatečně prověřte další možná rizika. Prodávající může totiž dlužit peníze u dalších institucí, což může být zdrojem dalších potenciálních problémů. Abyste tyto závazky zjistili, potřebujete plnou moc s ověřeným podpisem dlužníka. Nejdůležitější informace získáte na katastru nemovitostí, finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení a u zdravotních pojišťoven. Prozkoumat můžete i registr SOLUS.

Jaké jsou druhy věcných břemen?

V občanském zákoníku se dělí věcná břemena na reálná břemena a služebnosti.

 • reálná břemena – zákon ukládá aktivní povinnost něco dát nebo něco konat (např. babička daruje vnukovi byt, ale požaduje odvoz k lékaři, zajištění nákupů)
 • služebnosti – zákon ukládá pasivní povinnost něco trpět či se něco zdržet (např. služebnost cesty, inženýrské sítě, okapu)

Vznik a zánik věcného břemene

Věcné břemeno vzniká:

 • písemnou smlouvou – právo nenabývá uzavřením smlouvy, ale až na základě vkladu do katastru nemovitostí
 • na základě závěti – vzniká již okamžikem smrti zůstavitele
 • rozhodnutím příslušného státního orgánu – vzniká právní mocí rozhodnutím tohoto orgánu, například stavebního úřadu o vyvlastnění nebo rozhodnutím soudu o zřízení věcného břemene při rozdělení věci
 • za zákona – na základě mnoha různých právních předpisů, jejichž předmětem úpravy jsou určitá omezení vlastnického práva
 • vydržením – tohoto práva lze nabýt pouze, pokud dojde k naplnění podmínek stanovených zákonem

Věcné břemeno zaniká:

 • písemnou smlouvou
 • rozhodnutím příslušného státního orgánu
 • ze zákona

Věcné břemeno může zaniknout v případě, že nastanou trvalé změny takové, že nemovitost přestane sloužit potřebám nebo k prospěšnému užívání oprávněné osoby. To se však nevztahuje pro přechodnou nemožnost výkonu práva. Ke zrušení věcného břemene dochází i soudním rozhodnutím pro nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného. V tomto případě náleží vlastníku břemene přiměřená náhrada. Smrtí pak zaniká věcné břemeno vázané na určitou osobu. Zánik věcného břemena je nutné vyznačit v katastru nemovitostí.

Vznik a zánik zástavního práva

Zástavní právo vzniká:

 • písemnou smlouvou – ve smlouvě musí být ujednáno, co je zástava a jaký konkrétní dluh zajišťuje včetně úroků, právo nabývá platnosti až při zápisu do katastru nemovitostí
 • smlouvou formou notářského zápisu
 • rozhodnutím příslušnou státního orgánu – rozhodnutím soudu nebo exekučním příkazem exekutora

Zástavní právo zaniká:

 • dlužník splatí svůj dluh
 • věc, která je zastavena, zanikne
 • věřitel se zástavního práva vzdá
 • uplyne smluvená doba, kterou si strany smluvily

 

Pokud zástavní právo zanikne, věřitel neodkladně požádá o jeho výmaz z veřejného rejstříku. Jedná-li se o hypotéky je povinností banky, aby se s žádostí o výmaz obrátila na katastr nemovitostí.

 

Ať už se jedná o věcné břemeno nebo zástavní právo, je dobré poctivě všechny tyto náležitost před koupí nemovitosti prověřit. Je to často náročný proces, který se Vám však velmi vyplatí.

 

Zdroj:

https://www.epravo.cz/

https://nv.cuzk.cz/

http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/vecna-prava/konkretni-zmeny/podrobnejsi-uprava-vecnych-bremen

 

 

 

Nabídka nemovitostí

Nové články