Ke kolaudaci domu je potřeba žádost o kolaudační souhlas. Žádost se podává příslušnému stavebnímu úřadu. Komise přezkoumá, zda je stavba provedena v souladu s ohlášením stavby a byla dodržena projektová dokumentace a zda stavba neohrožuje zdraví a bezpečnost lidí, zvířat či životní prostředí.

Jaké jsou podmínky pro úspěšnou kolaudaci domu?

Komentáře: 0

Stavíte rodinný dům a těšíte se, až budete bydlet ve vlastním? A víte, co vše musí být dokončeno, než stavbu začnete užívat? Jednou z podmínek může být i kolaudace stavby, jinak bude vaše stavba považována za nelegální. Připravte si notnou dávku trpělivosti, neboť vás čeká mnoho vypisování, dokládání a běhání po úřadech. Co vše si tedy budete muset připravit?

Ke kolaudaci domu je potřeba žádost o kolaudační souhlas. Žádost se podává příslušnému stavebnímu úřadu. Komise přezkoumá, zda je stavba provedena v souladu s ohlášením stavby a byla dodržena projektová dokumentace a zda stavba neohrožuje zdraví a bezpečnost lidí, zvířat či životní prostředí.
Ke kolaudaci domu je potřeba žádost o kolaudační souhlas. Žádost se podává příslušnému stavebnímu úřadu. Komise přezkoumá, zda je stavba provedena v souladu s ohlášením stavby a byla dodržena projektová dokumentace a zda stavba neohrožuje zdraví a bezpečnost lidí, zvířat či životní prostředí.

 

Aby byl dům dokončen a byl bezpečný pro životní prostředí, lidi i zvířata a schopný tak bezpečného užívání, provádí se tzv. kolaudační řízení. To je zahájeno rozhodnutím stavebního úřadu, kdy účastníkem řízení je stavebník a vlastník pozemku, na kterém je stavba provedena.

 

Co je kolaudace a jak probíhá?

Kolaudace je úřední povolení, které opravňuje k užívání stavby. Od ledna 2018 už ale mnoho staveb není nutné kolaudovat. Jedná se i o rodinné domy, kde více než polovina podlahové plochy je určena pro rodinné bydlení. Zákon stanovuje i další výjimky pro drobné stavby, které je možné užívat ihned po dokončení. Není například potřeba u altánků, garáží či bazénů.

 

Prvním krokem ke kolaudaci je podání žádosti o kolaudační souhlas. Tato žádost se podává příslušnému stavebnímu úřadu, který má 15 dnů na stanovení termínu pro kontrolní prohlídku, která by měla proběhnout během 45 dnů od doručení žádosti. Po kontrolní prohlídce pak stavební úřad rozhodne o vydání souhlasu nebo zahájí kolaudační řízení. Souhlas opravňuje majitele k okamžité možnosti stavbu užívat. Podmínky jsou striktní a komise zkoumá, zda je stavba zhotovena v souladu s projektovou dokumentací a zda jsou splněny veškeré podmínky vycházející z územního plánu a se stavebním povolením.

 


Co je potřeba ke kolaudaci domu?

Ke kolaudaci domu je potřeba žádost o kolaudační souhlas. Žádost se podává příslušnému stavebnímu úřadu. Komise přezkoumá, zda je stavba provedena v souladu s ohlášením stavby a byla dodržena projektová dokumentace a zda stavba neohrožuje zdraví a bezpečnost lidí, zvířat či životní prostředí.

 


Co byste měli mít hotové, aby kolaudace proběhla hladce?

Jednoznačně musíte mít hotovou střechu včetně odvodnění a hromosvodu. Také komín včetně revize od kominíka. Ve stěnách musí být umístěna všechna okna i dveře, balkony musí mít zábradlí. Při kontrole neobstojí ani holostavba bez povrchové úpravy stěn, podlah a stropů. Ujistěte se, že instalatéři a elektrikáři dokončili veškeré instalace a přípojky inženýrských sítí. Před oslovením stavebního úřadu požádejte ještě stavební dozor o kontrolu stavby, a pokud zjistíte některé závady, nechte je odstranit.

Jaké doklady budete ke kolaudaci potřebovat?

 • Kopie staveb stavebního povolení
 • Kopie kolaudačního rozhodnutí na podmíněné investice, např. příjezdová komunikace
 • Projektová dokumentace dle skutečného provedení se zakreslením změn
 • Potvrzení zhotovitele nebo stavebního dozoru, že stavba byla zhotovena v souladu se SP a je bez závad
 • Doklad o vytyčení stavby – vytyčovací výkres
 • Geodetické zaměření skutečného provedení
 • Doklad o předání a zaměření skutečného provedení stavby
 • Zápis o odevzdání a předání mezi odběratelem a dodavatelem, zápis o předání rozhodujících dodávek
 • Stavební deník
 • Vynětí ze zemědělské půdy
 • Geometrický plán ověřený OÚ
 • V případě změny vlastnických vztahů také originál kopie z katastrální mapy, výpis z listu vlastnictví ověření OÚ

Plyn, topení, elektřina:

 • Potvrzená přihláška k odběru plynu
 • Zpráva o tlakové zkoušce odběrných plynových zařízení
 • Protokol o výchozí revizi odběrných plynových zařízení
 • Protokol o tlakové zkoušce domovního vodovodního potrubí a požárního vodovodu
 • Přihláška na vodoměr
 • Zpráva o revizi elektrického zařízení
 • Zpráva o revizi elektroinstalace včetně technologie a uzemnění VZT
 • Přihlášky na elektroměry
 • Zpráva o revizi hromosvodů
 • Protokol o tlakové zkoušce systému ÚT, vody, chlazení
 • Protokol o provozní zkoušce rozvodů ÚT
 • Protokol o tlakové zkoušce rozvodů plynu
 • Protokol o komplexním vyzkoušení topného systému
 • Protokol o těsnosti rozvodů vnitřní kanalizace
 • Smlouva o odvážení a likvidaci odpadu
 • Potvrzení o likvidaci stavebního odpadu
 • Protokol o prohlídce komínových těles

Dalšími dokumenty mohou být různé atesty na použité stavební materiály a prohlášení dodavatelů o použití ověřených materiálů a technologií. Atesty na požární dveře, okna, střechu, izolaci. V místech s vysokým výskytem radonu je nutné zajistit protokol o měření účinnosti protiradonových opatření.

Seznam všech dokladů získáte na příslušném stavebním úřadě. Stavební deník je vyžadován i v případě, že stavbu provádíte svépomocí.

 

Zdroj:

www.estav.cz

www.podnikatel.cz

 

Nabídka nemovitostí

Nové články