Jak darovat nemovitost?

Jak na darování nemovitosti v roce 2022?

Komentáře: 0

Nemovitost je lepší darovat ještě za svého života, je to jednodušší, než získání nemovitosti děděním, které často bývá předmětem různých rodinných sporů. Abyste se vyhnuli těmto problémům, darujte nemovitost svým dětem nebo vnoučatům raději včas. A jak je to s darováním nemovitosti v roce 2022? Čekají vás nějaké změny od let předchozích? Jaký je postup při darování nemovitosti v roce 2022, se dozvíte níže v článku.

Jak darovat nemovitost?
Jak darovat nemovitost?

 

V roce 2022 žádné zásadní změny v předmětu darování nemovitosti nenastaly. Důležité jsou stále dva kroky. Prvním je sepsání a uzavření smlouvy o darování nemovitosti. Tu sepisuje dárce a obdarovaný. Druhým krokem je vytvoření a podání návrhu na vklad vlastnického práva. Návrh na vklad si můžete stáhnout na webových stránkách katastru nemovitostí. Správní poplatek činí 2.000 Kč, proto si dávejte pečlivý pozor při vyplňování a specifikaci nemovitosti, aby vám žádost na vklad nebyla zamítnuta a nemuseli jste poplatek znovu hradit.

 

Kdy je vhodné nemovitost darovat?

Nemovitost darujte, pokud se chcete vyhnout sporům o majetek a preferujete některé z dědiců, například svou vnučku, která se o vás stará. Uvědomte si, že darováním můžete předejít i situaci, kdy by vaše nemovitost mohla připadnout dětem z předchozího manželství nebo dětem, které jste roky neviděli. Darovat tak můžete svou nemovitost potomkovi nebo komukoliv, kdo s vámi bydlí a o nemovitost se stará a je zřejmé, že se postará i o vás. Tuto skutečnost můžete do darovací smlouvy uvést, jedná se o tzv. darovací smlouvu s věcným břemenem, ve které je zakotvena služebnost dožití. Tento druh smlouvy vám zajistí bezplatné doživotní užívání nemovitosti, kterou darujete.

 


Jak darovat nemovitost postup?

Darovat nemovitost je možné na základě darovací smlouvy a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Smlouva musí být vždy písemná a musí obsahovat veškerá data dárce i obdarovaného a podrobný popis darované nemovitosti. Na smlouvě je nutné úředně ověřit podpisy.


 

Jak darovat nemovitost a co musí obsahovat smlouva?

Jak už bylo uvedeno, základním krokem pro darování nemovitosti je darovací smlouva, na jejímž základě dojde k bezúplatnému převodu pozemku, domu či bytu z dárce na obdarovaného, který musí s darem i podmínkami darování souhlasit. Druhým krokem je pak návrh na vklad do katastru nemovitostí. Postup darování nemovitosti je poměrně snadný. Darovací smlouvu však musíte opatřit úředně ověřenými podpisy. Tuto službu můžete však využít na každé poště. Co tedy k darování nemovitosti potřebujete?

  • Darovací smlouvu – jasně zde uveďte jména, adresy, rodná čísla dárce i obdarovaného a podrobně popište darovanou nemovitost včetně čísla popisného, parcelního čísla, listu vlastnictví, katastrálního území.
  • Návrh na vklad do katastru nemovitostí – vyplňte návrh na vklad

 

A jak je to s darovací daní při darování nemovitosti v roce 2022?

Darovací daň již oficiálně neexistuje. Od roku 2014 se podřazuje pod daň z příjmů jakožto bezúplatný příjem. Fyzické osoby tak hradí daň ve výši 15% a právnické 19% z hodnoty darované nemovitosti. V rámci darování nemovitostí jsou však mnohé dary od daně z příjmů osvobozeny. Patří sem darovaní nemovitosti od příbuzného v přímé i vedlejší linii a od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti.

Pokud tedy získáte nemovitost darováním v roce 2022, pak máte povinnost se do konce ledna 2023 přihlásit k hrazení daně z nemovitých věcí.

 

 

 

Zdroj:

https://www.penize.cz/darovaci-dan

https://www.hypoindex.cz/

 

 

Nabídka nemovitostí

Nové články