Dojde někdy k promlčení černé stavby?

Dojde někdy k promlčení černé stavby?

Komentáře: 0

Postavili jste stavbu, aniž byste k tomuto kroku měli patřičná povolení? Nebo je i máte, ale jsou s parametry výsledné stavby v rozporu? Popřípadě jste bez povolení změnili či upravili stavbu stávající? V tom případě máte na svém kontě tzv. černou stavbu a stavební úřad s vámi bude nucen zahájit správní řízení vedoucí k jejímu odstranění.

V první řadě si pojďme objasnit pojmy. Pojmem stavba rozumíme jakékoliv stavební dílo, které vzniká montážní, nebo stavební technologií nezávisle na jeho technickém provedení či použitých stavebních materiálech.

Dojde někdy k promlčení černé stavby?
Dojde někdy k promlčení černé stavby?

Co to je černá stavba?

Černou pak rozumíme stavbu, při jejímž vzniku, změnách či terénních úpravách nebyly dodrženy zákonem dané podmínky. Ty jsou jasně specifikovány v územním rozhodnutí (popřípadě územním souhlasu) a stavebním povolení (popřípadě souhlasem s ohlášením). Bez těchto dokumentů v podstatě není legalizace černé stavby možná.

Územní rozhodnutí

V územním řízení se posuzuje, jak stavba zapadne do okolní zástavby a krajiny. Tedy zda je stavební záměr v souladu s územním plánem a jaký bude jeho dopad na životní prostředí. U menších staveb územní rozhodnutí nahrazuje územní souhlas.

Stavební povolení

Na územní řízení navazuje řízení stavební, jehož výsledkem je stavební povolení (popřípadě rozhodnutí o zastavení řízení) určující podmínky provedení stavby a jejího užívání. Ty mají obecně chránit tzv. veřejný zájem. Vztahují se proto například k ochraně přírody, dodržení bezpečnostních norem atd.

Stavby bez povolení a ohlášení

U jednodušších staveb stavební povolení nahrazuje souhlas s ohlášením. Záleží ale na typu stavby. K některým stavebním záměrům nepotřebujete ani to. Tedy stavební povolení ani ohlášení. Jejich výčet najdete v paragrafu č. 103 stavebního zákona. Jedná se o chaty, skleníky, bazény do určité velikosti, billboardy, stožáry, drobné zemědělské stavby.

Žádná promlčecí lhůta

A jak je to v titulku tohoto článku zmíněným promlčením černých staveb? K tomu bohužel nedojde nikdy. K černé stavbě není navázána žádná promlčecí lhůta. Stavebník ji tak nejenže bude muset na své náklady odstranit, ale ještě může dostat až milionovou pokutu. V některých případech se tak černé stavby opravdu nevyplácejí.

Nabídka nemovitostí

Nové články