co je stavba?

Co je stavba a jak zjistím, zda není nepovolená?

Komentáře: 0

Zajímá vás, jak stavební zákon definuje stavbu, a řešíte, zda náhodou soused nestaví bez povolení? Jak zjistíte, že v daném případě se jedná o „černou stavbu“? A co se s takovou stavbou dá dělat? Víte, že černé stavby se zásadně nepromlčují? Co vše musí stavebník splnit, aby byly zákonné podmínky splněny a stavěl v souladu s právem?

co je stavba?
co je stavba?

 

Pojem stavba není často vykládán správně. Mnozí za stavbu považují vše, co je spojeno se zemí. Stavebního zákon č.183/2006 Sb. však stavbu takto nedefinuje a jedná se o mylnou definici. Co je tedy považováno za stavbu dle zákona?


Co je stavba?

Stavba je dílo, které vzniká stavební činností. Dle § 2/3 stavebního zákona se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.


Stavba může být provedena jako trvalá nebo dočasná. Dočasnou stavbou rozumíme takovou, která má stanovený konkrétní termín jejího trvání a po jejím uplynutí se posuzuje další možnost její existence nebo se nařizuje její odstranění. Za stavby jsou rovněž považovány výrobky plnící funkci stavby. Ty většinou zakoupíte jako hotový výrobek, který umístíte na pozemek. Mohou to být zahradní chatky, mobilní domy aj. Stavbou se rozumí i stavba pro reklamu, která má celkovou plochu větší jak 8m2.

Co je nepovolená stavba a jak ji poznáte?

Většinu staveb a stavebních činností stavební zákon podmiňuje povolovacími procesy. Stavební úřad tak určuje podmínky realizace staveb a prověřuje zákonnost daného stavebního záměru. Za nepovolenou neboli „černou“ stavbu se považují případy, kdy stavba či její změna byla nebo je prováděna v rozporu s příslušnými povoleními či bez nich. Případně pokud zákon tato povolení stanoveným způsobem zrušil. Stavební úřad při zjištění takových pochybení zahájí správní řízení k nápravě či úplnému odstranění.  Řízení o odstranění může být zahájeno i po několika letech, proto se černé stavby zásadně nepromlčují.

Jak zjistíte, že se jedná „o černou stavbu“?

Pokud se ve vašem sousedství začne realizovat nějaká stavba, měli byste o tom jako sousedé vědět a mít možnost se ke stavbě vyjádřit. Měli byste být obesláni ohledně zahájení řízení a mělo by vám být doručeno také rozhodnutí. Pokud vám stavební úřad písemnost nedoručí, může se jednat o případ, kdy je větší počet účastníků. V tomto případě rozhodnutí vyvěšuje stavební úřad na úřední desce a nezasílá ho jednotlivě všem účastníkům.

 

Pokud se stavba nenachází ve vašem sousedství, máte možnost dotázat se stavebního úřadu a žádat informace, zda má stavba vydaná příslušná povolení. Žádost o poskytnutí informací můžete podat písemně, osobně či telefonicky. Ptejte se, zda byla povolena konkrétní stavba, či zda bylo vydáno stavební povolení pro číslo dané parcely. Číslo parcely si zjistíte nahlédnutím do katastru nemovitostí online.

Co se dá s černou stavbou dělat a lze ji dodatečně povolit?

Podat podnět pro odstranění stavby na příslušný stavební úřad může kdokoliv. Úřad může rozhodnout o odstranění takové stavby, ale může též stavbu dodatečně povolit, ale to pouze v případě splnění zákonem stanovených podmínek. Pro dodatečné povolení je potřeba prokázat, že stavba není v rozporu s územním plánováním a vydanými územními opatřeními. Že není postavena na pozemku, kde to zvláštní právní předpisy zakazují a není v rozporu s obecnými požadavky nebo s veřejným zájmem. Při nařízení o odstranění stavby, tak můžete do 30 dnů podat žádost o dodatečné povolení stavby. Stavební úřad řízení přeruší a vy musíte předložit všechny příslušné podklady. Následně stavební úřad podklady posoudí a rozhodne o dodatečném povolení stavby nebo nařídí její odstranění.

 

Zdroj:

www.estav.cz

www.epravo.cz

Nabídka nemovitostí

Nové články